VoSAP Beneficiary Shri Satish Shah is Win...

दग्धं दग्धं त्यजति न पुनः काञ्चनं कान्तिवर्णम्। छिन्नं छिन्नं त्यजति न पुनः स्वादुतामिक्षुदण्डम्। धृष्टं धृष्टं त्यजति न पुनश्चन्दनं चारुगन्धम्। प्राणान्तेऽपि प्रकृतिः विकृतिर्नायते नोत्तमानाम्।।   Despite…

Connect     Comments (0) Read More

arunimasinha.com

While trying to know and understand VOSAP, my mind kept on thinking about regions/States where I have lived and am living currently, Uttarakhand and Himachal…

Connect     Comments (0) Read More