Exceptionally Good: EnAble India! Part-1

आरभ्यते नखलु विघ्नभयेन नीचै: | प्रारभ्य विघ्नविहता विस्मरन्ति मध्या: || विघ्ने: पुन: पुनरपि प्रतिहन्यमाना: | प्रारभ्य चोत्तमजना न…

Wholesome Empowerment of SAPs by Narayan Seva Sansthan

Narayan Seva Sansthan विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति: परेषां परिपीडनाय | खलस्य साधोर्विपरीतमेतज्ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय || A…