Wholesome Empowerment of SAPs by Narayan Seva Sansthan

Narayan Seva Sansthan विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति: परेषां परिपीडनाय | खलस्य साधोर्विपरीतमेतज्ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय || A…