आरभ्यते नखलु विघ्नभयेन नीचै: | प्रारभ्य विघ्नविहता विस्मरन्ति मध्या: || विघ्ने: पुन: पुनरपि प्रतिहन्यमाना: | प्रारभ्य चोत्तमजना न…