સોલા સિવિલ હોસ્...

જયભારત સાથ જણાવવાનું કે ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ માટે દિવ્યાંગ અંગેનું મેડિકલ સર્ટિફિકેટ કઢાવવા માટે તા. 22/5/2018 ના રોજ સોલા સિવિલ હોસ્પીટલ, અમદાવાદ ખાતે ગયેલ ત્યાંના થયેલ…

Connect     Comments (0) Read More